Vademecum naszego klienta

Informacje dotyczące wyrobów medycznych

 • Znak CE na wyrobie medycznym oznacza, że dany produkt spełnia wymagania zasadnicze Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42 EEC w zakresie jakości i bezpieczeństwa używania.
 • Od 01.05.2004r. – dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej, w obrocie będą mogły znajdować się tylko wyroby medyczne oznaczone znakiem CE.
 • Każdy wyrób medyczny kupowany na terenie Polski od dn. 01.10.2002r. tj. od dnia obowiązywania “Ustawy o wyrobach medycznych”, powinien być zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 • Nasza firma oraz produkty znajdujące się w naszej ofercie spełniają wszystkie  powyższe wymogi prawne.

Jak wybrać odpowiedni ciśnieniomierz ?

W celu wykonania prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w warunkach domowych należy bezwzględnie przestrzegać zasad obowiązujących podczas wykonywania pomiaru, a także zawsze używać w tym celu precyzyjnych i wiarygodnych urządzeń pomiarowych, czyli ciśnieniomierzy.

W chwili obecnej na rynku oferowana jest szeroka gama tego typu aparatów. Na co warto zwrócić uwagę podczas wyboru urządzenia?

 • pomiar przy arytmii – ciśnieniomierze wyposażone w system IHB (Irregular Heartbeat-Indicator) umożliwiają wykonanie pomiaru ciśnienia i uzyskanie prawidłowego wyniku nawet przy nieregularnym pulsie.
 • odpowiedni mankiet – ważne, aby ciśnieniomierz posiadał odpowiedniej wielkości mankiet, który można łatwo dopasować do obwodu naszego ramienia. Mankiety zaprojektowane w oparciu o technologię SlimFit idealnie dopasowują się wielkości ramienia, a także są bardzo odporne na uszkodzenia podczas pompowania.
 • automatyczna klasyfikacja wyników – ta dodatkowa cecha umożliwia automatyczne umieszczenie wyniku w odpowiednim przedziale: optymalne ciśnienie, łagodne nadciśnienie, średnie nadciśnienie, wysokie nadciśnienie. Klasyfikacja wyników jest zgodna z zaleceniami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).

Inhalatory – czym warto kierować się podczas wyboru ?

W celu wykonania prawidłowej nebulizacji w warunkach domowych należy bezwzględnie przestrzegać zasad używania inhalatora zawartych w instrukcji, a także zawsze używać w tym celu precyzyjnych i wiarygodnych urządzeń inhalacyjnych.

Na jakie cechy urządzenia warto zwrócić uwagę?

 • wielkość rozpylanych cząstek, czyli regulacja wielkości rozpylanego lekarstwa
 • poziom natężenia hałasu – tzn. jak głośno pracuje inhalator, cicha praca może ułatwić nebulizację u dzieci.
 • funkcję automatycznego wyłączania
 • możliwość jak najdłuższej ciągłej pracy, czyli jak długo może pracować inhalator od momentu włączenia i jaki czas przeciętnie „odpoczywa”
 • wyposażenie w ustnik dla dzieci – możliwość inhalacji przez dzieci
 • łatwą możliwość wymiany filtru – nieskomplikowana wymiana ważnej części inhalatora, która oczyszcza powietrze przed sprężeniem wraz z lekarstwem
 • zasilanie sieciowe
 • zasilanie akumulatorowe – dodatkowe zasilanie dające możliwość inhalacji bez poboru zewnętrznego źródła zasilania

Informacje dla każdego konsumenta

Obowiązki sprzedawcy
Na sprzedawcę nałożonych jest szereg obowiązków wobec konsumenta, w tym bardzo istotny obowiązek informacyjny. Sprzedawca obowiązany jest podać do wiadomości kupującego następujące informacje:

 • Cenę oferowanego towaru (a także tzw. cenę jednostkową – czyli cenę za jednostkę miary), np. za sztukę, metr, kilogram, litr itp.
 • Przy szczególnych rodzajach sprzedaży (np. sprzedaż na raty, na zamówienie) sprzedawca ma obowiązek potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia umowy, np. rodzaj towaru, jego cenę, datę dokonania sprzedaży.
 • W pozostałych przypadkach konsument może zażądać pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy (zawierające np. oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie towaru, jego ilość oraz cenę).
 • Na sprzedawcy ciąży także obowiązek udzielenia konsumentowi jasnych i zrozumiałych informacji w języku polskim (np.: nazwa towaru, określenia jego producenta lub importera, kraju pochodzenia towaru, znaku bezpieczeństwa, informacji o dopuszczeniu do obrotu, energochłonności).
 • Ponadto, na żądanie kupującego sprzedawca ma obowiązek wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.
  Sprzedawca ma również obowiązek wydać kupującemu wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji oraz inne dokumenty dotyczące towaru.
  Na sprzedawcy ciąży także obowiązek zapewnienia w miejscu sprzedaży odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających dokonanie wyboru towaru i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

Sprzedaż konsumencka


Jest to sprzedaż (dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa) rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Rzecz taka nazywana jest towarem konsumpcyjnym. Towarem konsumpcyjnym będzie zarówno samochód, pralka automatyczna jak i bochenek chleba.

Sprzedaż konsumencka ma pewne cechy, które odróżniają ją od umowy sprzedaży uregulowanej w Kodeksie cywilnym:

 • Stronami sprzedaży konsumenckiej są: konsument (osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) i przedsiębiorca – sprzedawca.
 • Sprzedaż konsumencka obejmuje tylko sprzedaż rzeczy ruchomych. Nie znajdzie zastosowania w przypadku zakupu mieszkania.
 • Sprzedaż konsumencka nie obejmuje sprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody (chyba, że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości). Nie obejmuje także sprzedaży egzekucyjnej i sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym albo innym postępowaniu sądowym.
 • Przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej stosuje się również do umów zawartych na odległość (na przykład zamówienie towaru przez Internet, lub z katalogu wysyłkowego) oraz umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (zakup towaru od akwizytora). Ustawa ta znajduje dość szerokie zastosowanie, ponieważ jej zapisy wykorzystujemy również w sytuacji dokonywania zakupu w komisie oraz w przypadku zawierania umowy o dzieło np., gdy zamawiamy mebel w zakładzie usługowym, który wykonuje go we własnym zakresie.

Gwarancja

Gwarancja stanowi oświadczenie gwaranta (na przykład sprzedawcy, producenta), zamieszczone we wręczanym w chwili sprzedaży towaru dokumencie gwarancyjnym. Określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej konsumentowi w tym oświadczeniu. Sprzedawca udziela konsumentowi gwarancji bez odrębnej opłaty. Ponadto dokument gwarancyjny powinien zawierać: wskazanie zakresu terytorialnego i czasowego gwarancji, adres gwaranta i osoby przyjmującej gwarancję oraz treść gwarancji (są to wymagania obowiązkowe).

Towar przeceniony

To, czy możemy reklamować towar, który został przeceniony, uzależnione jest od przyczyny przeceny. Najczęściej przecena dotyczy towaru pełnowartościowego, z którego zbyciem sprzedawca ma problem. Wówczas przysługują nam takie same uprawnienia, jak w przypadku towaru, który przeceniony nie był. Może się jednak zdarzyć, że sprzedawca obniży cenę, ponieważ towar ma określoną wadę, o której przy dokonywaniu zakupu zostaniemy poinformowani. Wówczas możliwość składania reklamacji wyłączona jest w odniesieniu do tej konkretnej wady.

Niezgodność towaru z umową.

Towar jest niezgodny z umową, jeśli:

 • nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, np. termometr nie mierzy temperatury,
 • nie posiada właściwości, jakie powinny cechować towar tego rodzaju oraz o jakich zapewniał sprzedawca lub producent (podczas indywidualnego uzgadniania właściwości towaru lub w składanych publicznie oświadczeniach, np. w reklamie lub w oznakowaniu towaru), np. zakupiony proszek nie usuwa uporczywych plam mimo że w reklamie zostały podane takie zapewnienia,
 • towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży, np. sprzedawca montował  okap kuchenny wraz z wyciągiem, który okazał się wadliwie podłączony do sieci.

Jeśli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli z powyższych przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli:

 • sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie,
 • lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 

Jeśli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru niezgodnego z umową do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
Powyższych uprawnień nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową, lub przez wybór prawa innego niż polskie.

Czy można zwrócić towar zgodny z umową i w pełni sprawny?


Sprzedawca nie ma obowiązku takiego towaru przyjąć. Zależy to wyłącznie od jego dobrej woli. Wyjątek stanowi ujęta w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów sytuacja, kiedy dany towar nabyliśmy na podstawie:

 • umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (na przykład zakup towaru od akwizytora) lub
 • umowy zawartej na odległość (na przykład z sklepu internetowego).

Wówczas można od niej odstąpić zwracając towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W takiej sytuacji sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie (maksymalnie w terminie 14 dni) zwrócić całą uiszczoną przez nas kwotę.

 

Czy można złożyć reklamację na produkty lecznicze i wyroby medyczne?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z
późn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi.

Ale można je reklamować. Jeśli produkt leczniczy lub wyrób medyczny ma:
– wadę jakościową,
– został niewłaściwie wydany (np. za niewłaściwą odpłatnością, w innej dawce lub postaci), to towar taki reklamujemy zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

przydatne linki:

Europejskie Centrum Konsumenckie

Federacja Konsumentów

Inspekcja Handlowa

Serwis UE – oznaczenie CE wyrobów sprzedawanych w UE

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji