Regulamin konkursu pod nazwą “BOBO test pregnant”

24.6.2019
drukuj

Regulamin konkursu pod nazwą “BOBO test pregnant”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.   Organizatorem konkursu pod nazwą „BOBO test pregnant” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma DIAGNOSIS S.A.  z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen Władysława Andersa 38A  prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP  542-27-65-590 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.   Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.   Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.diagnosis.pl

1.4.   Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.6.  Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

 

 1. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1  Konkurs będzie trwał w dniach od 01 lipca 2019 do 31 sierpnia 2019 roku. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany      w pkt 2.2. Regulaminu.

2.2   Wszelkie informacje o Konkursie będą  publikowane na stronie internetowej Organizatora www.diagnosis.pl/konkursbobo

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie www.diagnosis.pl oraz na FB pod adresem https://www.facebook.com/diagnosispl/ w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni  telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

 

 1. ZASADY KONKURSU

3.1  Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w pkt 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu „BOBO test pregnant” spełni łącznie poniżej określone warunki konkursowe:

3.1.1 Polubi fanpage na FB https://www.facebook.com/diagnosispl/

3.1.2 Wstawi pod postem konkursowy na FB zdjęcie wykonane przez siebie o tematyce: „Radość z wyniku testu ciążowego” na którym zostanie umieszczony wytwarzany przez Organizatora test ciążowy – Bobo – test płytkowy lub Bobo – test strumieniowy;

3.1.3 Prześle pod adres Organizatora wraz ze zdjęciem, o którym mowa w pkt 3.1.2 kopię paragonu dotyczącego nabycia co najmniej jednego testu ciążowego, o którym mowa w pkt 3.1.2.

 

 1. NAGRODY

4.1 W Konkursie przewidzianych jest łącznie 45 nagród:

 1. a) nagroda główna: 5x fotelik MAXI COSI
 2. b) 25 kosmetyków dla mam marki MAMAS
 3. c) 15 ramek z masą gipsową BABY ART

4.2  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.5 Organizator zastrzega prawo doprecyzowania modelu nagrody określonej na stronie www.diagnosis.pl/konkursbobo

4.6  Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu  zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 201012 r. nr 51, poz. 307 ze zm. poz. 361).

 

 1. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureaci konkursu w liczbie 45 zostaną wyłonieni w drodze wyboru najbardziej interesujących form artystycznych spośród osób, które wypełnią określone w pkt 3 Regulaminu warunki konkursowe.

5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod  adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny estetykę, oryginalność, innowacyjność techniki przesłanego zdjęcia o którym mowa w pkt 3.1.2.

 

 1. DANE OSOBOWE

6.1. W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

6.2. Uczestnicy Konkursu przez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

6.3 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania konkursu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również: „RODO“, informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest firma Diagnosis S.A. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000431765 NIP: 542-27-65-590 Kapitał zakładowy: 603.000 PLN z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113) przy ul. gen. W. Andersa 38A. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: diagnosis@diagnosis.pl

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązywania kontaktów związanych z realizacją konkursu i wysyłką nagród
 • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
 • rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
 • umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń;

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. a (w zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych); art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie dotyczącym zawarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane:

 • Spółkom zależnym; w takim przypadku Diagnosis S.A będzie zobowiązywać spółki powiązane do przestrzegania zasad przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami;
 • Podmiotom trzecim, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Diagnosis S.A. może udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług np. biurom rachunkowym oraz prawnym, dostawcom usług IT, agentom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Diagnosis S.A. ma zawartą umowę o współpracy, a także innym organom administracji publicznej w związku z ustawowymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

 

 1. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje  i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników   wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub w formie mailowej pod adres: diagnosis@diagnosis.pl  przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

8.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji  niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

8.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie  przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

9.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

9.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.