zobacz inne produkty
drukuj
Żel antybakteryjny do rąk z kwasem hialuronowym

WŁAŚCIWOŚCI

Żel antybakteryjny do rąk z kwasem hialuronowym bez konieczności zmywania wodą. Do powszechnego stosowania. Przed użyciem należy zapoznać się z informacją na etykiecie.

SPOSÓB UŻYCIA

3 ml żelu wcierać w dłonie w ciągu 30 sekund. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę

UWAGA!

Żel antybakteryjny należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu

POJEMNOŚĆ

50ml

Dodatkowe informacje

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. Nadal płukać. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza. W razie spożycia wypłukać usta wodą. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Uwaga:
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
TELEFONY ALARMOWE 112, Ośrodek Informacji Toksykologicznej: +48 607 218 174 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Substancje czynne: Etanol 650 g/kg, Propan-2-ol 100 g/kg.
Zawiera: Etanol, Propan-2-ol
Nr pozwolenia na obrót prod. biobójczym: 7686/19.
Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. ul. Gen. W. Andersa 38 A, 15-113 Białystok, www.equalanpharma.eu, Made in Poland (EU), Tel. 85 653 73 47.

Hands Clear Żel antybakteryjny do rąk_13062019 – karta charakterystyki (kliknij aby pobrać)