REGULAMIN AKCJI REKLAMOWEJ TESTÓW CIĄŻOWYCH „Bobo-test”

31.1.2019
drukuj

REGULAMIN AKCJI REKLAMOWEJ

TESTÓW CIĄŻOWYCH „Bobo-test”

 

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI REKLAMOWEJ

 

 1. Organizatorem akcji reklamowej dotyczącej testów ciążowych” Bobo-test” zwanej dalej „akcją”, jest DIAGNOSIS S.A. z siedzibą ul. gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000431765; NIP 542-27-65-590; REGON 05213091, o kapitale zakładowym 603.000,00 zł, opłaconym w całości  – zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja zostanie przeprowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 01.02.2019r do dnia 31.03.2019r o ile wcześniej Organizator nie odwoła akcji.
 3. Organizatorowi przysługuje odwołanie akcji w momencie wyczerpania się przewidzianych w niej nagród.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 5. Przystąpienie do akcji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika akcji oświadczenia w przedmiocie akceptacji Regulaminu.
 6. Celem akcji jest reklama przedsiębiorstwa Organizatora i zwiększenie sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie handlowej objętych akcją.

 

II. UCZESTNICY

 

 1. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, w tym farmaceutów – zwanych dalej „Uczestnikami” – którzy dokonują bezpośredniej sprzedaży określonych w pkt III ust. 2 Regulaminu produktów Organizatora w placówce sprzedaży detalicznej określonej w pkt III ust. 1 Regulaminu.
 2. Uczestnikami akcji nie mogą być  pracownicy Organizatora, inne osoby współpracujące przy organizacji akcji oraz małżonkowie i dzieci ww. pracowników i współpracowników.
 3. Wszystkie dane osobowe Uczestników akcji są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem.
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji akcji jest Organizator.
 5. Uczestnik akcji podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 6. Uczestnik akcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, udostępnianych podczas realizacji akcji, w celach szczegółowo określonych w formularzu zgłoszenia.

III. ZASADY PROWADZENIA AKCJI

 

 1. Akcja prowadzona jest w placówkach sprzedaży detalicznej, w tym w aptekach, sklepach medycznych i innych placówkach handlowych z którymi współpracuje Organizator na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które:
 2. a) dokonają zgłoszenia oraz umieszczą – w widocznym miejscu placówki sprzedaży detalicznej – plakat Organizatora informujący o możliwości nabycia w tym miejscu produktów objętych akcją,
 3. b) dokonają zamówienia u Organizatora pakietu produktów w ilości oraz cenie określonej w załączniku numer 1
 4. c) prowadzą sprzedaż detaliczną zakupionych u Organizatora produktów objętych akcją.
 5. Uczestnik akcji bierze udział w akcji od pierwszego dnia trwania akcji.
 6. W przypadku zamówienia przez Uczestnika kilku pakietów produktów, o których mowa w pkt III.1 lit. b) Uczestnikowi przysługuje jedna nagroda za zamówienie jednego pakietu.
 7. Uczestnikom akcji spełniającym określone w niniejszym Regulaminie warunki przyznawane są narody w związku z działaniami promocyjnymi prowadzonymi względem Organizatora.
 8. Do udziału w akcji kwalifikowane są wyłącznie zamówienia złożone w czasie trwania akcji w danej placówce sprzedaży detalicznej zgłoszonej przez Uczestnika.

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDANIA NAGRÓD

 

 1. Fundatorem nagród jest Organizator.
 2. Każdy Uczestnik akcji, który w placówce handlu detalicznego sprzeda produkty objęte akcją otrzyma nagrodę w postaci jednego opakowania kawy Davidoff FINE 100g.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie warunków określonych w pkt III.1
 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za nagrodę.
 5. Nagrody są wydawane w momencie spełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w pkt III.1 Przed wydaniem nagrody Organizator sprawdza spełnienie przez Uczestnika warunków do jej uzyskania.
 6. Nagrody wręczane w akcji podlegają opodatkowaniu zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody wręczane w akcji o wartości do 200,- zł zwolnione są od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Pozostałe nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 7. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi za pośrednictwem przedstawiciela Organizatora.
 8. W przypadkach, gdy przekazanie nagrody będzie niemożliwe z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator akcji zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagrody na inną o takiej samej wartości, o czym poinformuje Uczestnika za pośrednictwem przedstawicieli Organizatora.

 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom akcji za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu akcji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia akcji. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń. Reklamacji nie podlegają otrzymane nagrody. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym na adres Organizatora w terminie określonym wyżej.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator akcji, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie akcji.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
 2. b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
 3. c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019 roku.

 

Białystok, dnia 31.01.2019r.