Regulamin konkursu pod nazwą „Wygraj Świąteczny Zestaw”
1.12.2015

Regulamin konkursu pod nazwą „Wygraj Świąteczny Zestaw”

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj Świąteczny Zestaw” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen Władysława Andersa 38A prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP 542-27-65-590 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.    Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.diagnosis.pl

1.4.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.6. Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

 

  1. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs będzie trwał w dniach 01.12.2015-20.12.2015 roku. Organizatorowi przysługuje prawo  skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany        w pkt 2.2. Regulaminu.

2.2   Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Organizatora  www.diagnosis.pl . Wykorzystywane w tym celu mogą być również plakaty i ulotki informacyjne   o Konkursie, rozmieszczane w miejscach zakupu sprzętu medycznego (apteki, sklepy medyczne).

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.diagnosis.pl w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

 

  1. ZASADY KONKURSU

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu Światowy dzień pocałunku i spełni poniżej określone warunki konkursowe:

3.1.1 Polubi fanpage znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/GlySkinCarePL/?fref=ts .

3.1.2 Udostępni na swojej osi czasu informację o konkursie „Wygraj Świąteczny Zestaw”, która znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/GlySkinCarePL/?fref=ts

3.1.3 W poście dotyczącym konkursu „Wygraj Świąteczny Zestaw” umieści uzasadnienie, komu i dlaczego podarowałby dany zestaw kosmetyków.

 

  1. NAGRODY

4.1 W Konkursie przewidzianych są łącznie 4 nagrody:

  1.   1 zestaw kosmetyków dla jednego z 4 zwycięzców. Zestawy składają się  z:  Zestaw nr 1: Intense C serum, Hialuronic Serum, 100% Argan Oil ; Zestaw nr 2: Gentle Cleanser, Hydrotone, Gly Mist. ; Zestaw nr 3: 100% Argan Oil, Argan Illuminating Dry Oil, Intense C Serum; Zestaw nr 4: Argan Oil Shampoo, 100% Argan Oil, Argan Oil Hair Conditioner

4.2 Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.5 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity Dz.U. z 201012 r. nr 51, poz. 307 ze zm.poz. 361).

 

  1. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureaci konkursu w liczbie 4. (słownie: czterech) zostaną wyłonieni w drodze wyboru spośród osób, które wypełnią określone w pkt 3 Regulaminu warunki konkursowe, tj.

5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny estetykę, oryginalność, innowacyjność techniki kreatywności.

 

 

  1. DANE OSOBOWE

6.1. W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

6.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101,poz 926 z póź . zm.). Organizator nie wymaga podawania przez Uczestników (na etapie rejestracji zakupu lub w kartach konkursowych) ich nazwisk i adresów zamieszkania – danych tych Organizator nie gromadzi.

6.3. Uczestnicy Konkursu przez dokonanie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim, przystępując do Konkursu.

6.4. Organizator gwarantuje uczestnikom Konkursu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Uzyskane dane osobowe   nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

  1. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

7.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

8.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

8.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.

8.7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.