Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies określa sposób i zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zastosowania plików cookies i innych technologii w obrębie witryny internetowej diagnosis.pl

Administratorem strony jest DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku, (15-113), przy ul. Gen. W. Andersa 38A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000431765, NIP: 542-27-65-590, REGON 052130191, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 603.000 złotych opłacony w całości,

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail diagnosis@diagnosis.pl

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku, (15-113), przy ul. Gen. W. Andersa 38A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000431765, NIP: 542-27-65-590, REGON 052130191, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 603.000 złotych opłacony w całości,
 2. Strona internetowa – witryna internetowa umieszona pod adresem http//diagnosis.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony internetowej .

 

§2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie internetowej, takich jak formularz do newsletter i formularz rejestracyjny glukometru.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Diagnosis S.A. z siedzibą w Białymstoku (dane rejestrowe jak w § 1 pkt 1).
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza „newsletter” przetwarzane są wyłącznie w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracji glukometru przetwarzane są w celu uzyskania wieczystej gwarancji na glukometr; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia wieczystej ochrony gwarancyjnej na glukometr; podanie danych osobowych jest również niezbędne w celu realizacji przez DIAGNOSIS S.A. obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług;
 5. Administrator dokona wszelkich starań w celu zagwarantowania poufności wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator powierza dane podmiotom zewnętrznym wymienionym w punkcie 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora; właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • nazwa.pl z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Direct Communication Sp. z o.o.m z siedzibą w Warszwie Sienna 3, 00-121 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, zgromadzonych poprzez formularz rejestracyjny glumometru
 • FKK CONSULTING spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku Gen. W. Andersa 38A 15-113 w celu realizacji przez DIAGNOSIS S.A. obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług;

 

§3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.