Obowiązek informacyjny Diagnosis S.A.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113), ul. gen. W. Andersa 38A, zarejestrowana w przez Sąd Rejonowy w  Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000431765, NIP: 542-27-65-590,  kapitał zakładowy: 603.000 PLN.

2.Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  diagnosis@diagnosis.pl lub telefonicznie pod numerem tel. (85) 874 69 28. Administrator wyznaczył również   inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail na adres inspektor@diagnosis.pl lub drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 1.

3.Jakie dane przetwarzamy?

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w szczególności w następującym zakresie:  imiona, nazwiska, nazwy firm, dane adresowe, dane kontaktowe, nr NIP, nr REGON, nr PESEL, nr rachunku bankowego oraz inne dane niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 4.

4.W jakim celu przetwarzamy dane?

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe – w zależności od rodzaju współpracy – w  jednym lub kilku spośród wymienionych celów:

  • w celu zawarcia oraz wykonania umowy (w tym nawiązania kontaktu przed zawarciem umowy lub w trakcie jej wykonywania, wymiany korespondencji, kontroli należytego wykonywania umowy, oraz jej rozliczenia);
  • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesy, o których wyżej mowa obejmują możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, rozpatrywania reklamacji lub skarg powstałych w związku z prowadzoną współpracą, a także możliwość podejmowania działań marketingowych

5.Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Administrator może przetwarzać Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz f) RODO czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisów ustaw szczegółowych, np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetwarzanie określonych danych może wynikać z przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wymogów umownych. Ewentualny brak podania danych w wymaganym zakresie mógłby uniemożliwić nawiązanie oraz prowadzenie współpracy.

6.Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:

  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, który byłby przez Państwa kwestionowany),
  • usunięcia danych, w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje  Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu    Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda, mają  Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Ewentualne cofnięcie zgody nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb  których są one przetwarzane. Np. w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia lub realizacji umowy są one przechowywane do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia wynikających z niej   roszczeń, a po upływie tego terminu mogą być one przechowywane przez okres niezbędny do  wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających z obowiązujących przepisów, np. podatkowych lub rachunkowych.

8.Komu możemy udostępnić Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom powiązanym z Administratorem, np. spółkom zależnym, podmiotom współpracującym z Administratorem, np. świadczącym na rzecz  Administratora pomoc prawną, usługi pocztowe, usługi IT, rachunkowe, płatnicze, agencyjne, itp. Dane w określonym zakresie mogą nadto zostać udostępnione organom i instytucjom, które są uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9.W jaki sposób Administrator pozyskał Państwa dane?

Administrator uzyskał Państwa dane bezpośrednio od Państwa lub w sposób pośredni, od podmiotów,  na rzecz lub w imieniu których Państwo działają, m.in. Państwa pracodawców, osób, których pozostają Państwo reprezentantami lub przedstawicielami, czy też innych podmiotów przekazujących Administratorowi Państwa dane w ramach realizowanej współpracy. Państwa dane osobowe mogą nadto pochodzić z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak rejestr lekarzy weterynarii dostępny pod adresem: https://vetpol.org.pl/lista-lekarzy-weterynarii-specjalistow.

10.Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania względem Państwa zautomatyzowanych decyzji?

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.