Dotacja

DIAGNOSIS S.A. realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POPW.01.05.00-20-0007/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska

Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest otrzymanie bezzwrotnego wsparcia (dotacji) na kapitał obrotowy w związku z COVID-19.

Planowane efekty: utrzymanie działalności.

Całkowita wartość projektu: 429 827,49 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 429 827,49 PLN
Kwota dofinansowania UE: 429 827,49 PLN