Regulamin konkursu pod nazwą ” PTK 2017”
21.9.2017
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.  Organizatorem konkursu pod nazwą „ PTK 2017” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma DIAGNOSIS S.A.  z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen Wł Andersa 38A  prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP  542-27-65-590 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.  Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.diagnosis.pl

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.6. Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

 

  1. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1  Konkurs będzie trwał w dniach 21.09 – 22.09.2017 roku. Organizatorowi przysługuje prawo    skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany w pkt 2.2. Regulaminu.

2.2   Wszelkie informacje o Konkursie będą  publikowane na stronie internetowej Organizatora www.diagnosis.pl  oraz będą dostępne u przedstawicieli Organizatora obecnych podczas  trwania konferencji pod nazwą PTK 2017  organizowanej przez Diagnosis (zwanej dalej: Konferencją).

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu (odnośnie danego dnia Konkursu) będzie ogłaszane przez Organizatora każdego dnia trwania Konferencji. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni  dodatkowo telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

 

 

  1. ZASADY KONKURSU

3.1  Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która będąc uczestnikiem Konferencji spełni łącznie następujące warunki:

3.1.1. zarejestruje się w toku trwania Konferencji u przedstawicieli Organizatora;

3.1.2.  wypełni ankietę konkursową w jednym z dni trwania Konkursu;

3.1.3. przedstawi oryginalne hasło reklamowe o tematyce określonej w ankiecie konkursowej.

 

  1. NAGRODY

4.1 W Konkursie, na każdy dzień trwania Konkursu  przewidziane są trzy nagrody:

  1. a) nagroda główna: Istel HR-2000
  2. b) II oraz III nagroda: Diagnostic AFIB

4.2  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.5  Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity Dz.U. z 201012 r. nr 51, poz. 307 ze zm.poz. 361). W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają, by od przekazywanego świadczenia uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych, Organizator, przekazywał będzie nagrodę rzeczowo – pieniężną, składająca się z części rzeczowej w skład której będzie wchodziła jedna z nagród rzeczowych (określonych w pkt 4.1) oraz z części pieniężnej, której wysokość będzie ustalona według następującego wzoru [(wartość części rzeczowej *10/9) – wartość części rzeczowej]. Część pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi, lecz zostanie ona przekazana właściwemu organowi podatkowemu, jako zryczałtowany podatek, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora przystępując do Konkursu.

 

  1. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureaci konkursu w każdym dniu obowiązywania Konkursu zostaną wyłonieni w drodze wyboru spośród osób, które  w danym dniu obowiązywania Konkursu spełnią warunki konkursowe określone w punkcie 3.1.

5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, w danym dniu w którym zostali wyłonieni.

5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną przekazane w dniu ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody do dnia zakończenia Konferencji, laureat traci prawo do danej nagrody.

5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny przedstawione hasła reklamowe pod względem ich trafności, oryginalności oraz walorów artystycznych.  Laureatami zostają uczestnicy, których hasła reklamowe komisja konkursowa uzna za najlepsze według wyżej wskazanych kryteriów.

 

 

 

  1. DANE OSOBOWE

6.1. W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres) przedstawicielowi Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie dopuścić uczestnika do brania udziału w Konkursie.

6.2. Uczestnicy Konkursu w ankiecie o której mowa w punkcie 3.1.2 wskazują zakres udostępnienia swoich danych osobowych.

6.3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Konkursu jest Connect Medica

 

 

  1. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje  i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

7.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji  niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie  przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

8.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

8.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.

8.7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.