INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, KRS 0000431765.

2. Jak się z nami skontaktować?
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: diagnosis@diagnosis.pl lub pod numerem tel. (85) 732 22 34. Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: inspektor@diagnosis.pl lub na adres pocztowy Administratora.

3. W jakim celu przetwarzamy dane?
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy polegającej na dostarczeniu urządzenia diagnostycznego pod wskazany przez Państwa adres.

4. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przekazanie określonych danych osobowych jest wymogiem umownym oraz stanowi warunek jej realizacji. Ewentualna odmowa podania danych osobowych uniemożliwi przekazanie Państwu glukometru.

5. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:
• dostępu do danych,
• sprostowania danych,
• usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
• ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
• przenoszenia danych (w przypadkach określonych art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO).
W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych mogą Państwo realizować kontaktując się z Administratorem na wskazany adres e-mail, nr telefonu, lub drogą pocztową na adres siedziby Administratora.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których są one przetwarzane. W przypadku zawarcia oraz realizacji umowy są one przechowywane do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a po upływie tego terminu mogą być one przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających z obowiązujących przepisów, np. podatkowych lub rachunkowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych.

7. Komu możemy udostępnić Państwa dane?
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom lub osobom, współpracującym z Administratorem, np. firmie kurierskiej, za pośrednictwem której otrzymują Państwo urządzenie.

8. Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania względem Państwa zautomatyzowanych decyzji?
Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.