zobacz inne produkty
drukuj
Antybakteryjny płyn do dezynfekcji powierzchni 200ml

WŁAŚCIWOŚCI

Bakteriobójczy i wirusobójczy płyn zalecany do szybkiej dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, które nie są stosowane w kontakcie z żywnością ani paszami. Preparat można stosować do ścian i podłóg w obiektach prywatnych, publicznych, przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej; dezynfekcji blatów, uchwytów, klamek, a także do nieinwazyjnego sprzętu medycznego np. sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, aparatury medycznej jak również do sprzętu i akcesoriów kosmetycznych i fryzjerskich.

UWAGA!

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu.

POJEMNOŚĆ

200ml

DODATKOWE INFORMACJE

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. Nadal płukać. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza. W razie spożycia wypłukać usta wodą. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Uwaga: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. TELEFONY ALARMOWE 112, Ośrodek Informacji Toksykologicznej: +48 607 218 174 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Substancje czynne: Etanol 700 g/kg. Zawiera: Etanol, Propan-2-ol
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0566/TP/2020. Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. ul. Gen. W. Andersa 38 A, 15-113 Białystok, www.equalanpharma.eu, Made in Poland (EU), Tel. 85 653 73 47.