Euro Proevent 2008
1.5.2008

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Prewencji Chorób Układu Krążenia i Rehabilitacji (European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation – EACPR), odbył się w Paryżu w dniach 1-3 maja 2008 r.

338
EACPR powstało w 2004r. jako struktura w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym (European Society of Cardiology – ESC), mająca na celu koordynację działań w dziedzinie kardiologii prewencyjnej i rehabilitacji. Działa poprzez sześć sekcji: nauki podstawowe, rehabilitacja kardiologiczna, epidemiologia i zdrowie publiczne, fizjologia wysiłku, prewencja i polityka zdrowotna, kardiologia sportowa. 

339Z roku na rok wzrasta liczba uczestników zjazdu EACPR. W tym roku zaprezentowano w kilku kategoriach tematycznych 685 prac (o prawie 200 więcej niż w roku ubiegłym).

W czasie zjazdu odbyło się 7 sesji doniesień ustnych (strategie obniżania czynników ryzyka na poziomie populacji i na poziomie pojedynczego pacjenta, trening fizyczny u pacjentów z niewydolnością serca, epidemiologia, sesja młodych naukowców, nowe spojrzenie na genetyczne uwarunkowania miażdżycy i metabolizmu lipidów, kardiologia sportowa) oraz 5 sesji posterowych.

W sesji dotyczącej interwencji w celu zmiany poziomu czynników ryzyka omówiono m.in. wyniki badania EUROACTION, Jest to program kardiologii prewencyjnej, prowadzony w 8 krajach, 24 szpitalach i centrach POZ, którym objęto ponad 10tys. pacjentów z chorobą wieńcową oraz pacjentów wysokiego ryzyka, jak również ich rodziny. Program ten miał na celu pomóc pacjentom kardiologicznym i ich rodzinom osiągnąć wyznaczone cele w obniżaniu czynników ryzyka, zmianie stylu życia oraz leczeniu farmakologicznym. Po roku prowadzenia, program pozwolił osobom biorącym w nim udział na znaczną poprawę w zakresie stylu życia (dieta, aktywność fizyczna) oraz na obniżenie wagi ciała, co skutkowało redukcją ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. 

W sesji dotyczącej rehabilitacji ruchowej przedstawiono m.in. doniesienie, z którego wynikało, że trening fizyczny poprawia mikrokrążenie w mięśniach szkieletowych, a więc parametr ten może stanowić nieinwazyjny sposób pomiaru skuteczności rehabilitacji osób z niewydolnością serca.

340W sesji poświęconej epidemiologii przedstawiono regionalne różnice w umieralności z powodu chorób układu krążenia pomiędzy krajami Europy. Najniższą umieralność odnotowano w centrum Europy Zachodniej (Francja) oraz w regionach północnych Włoch i Hiszpanii. Krajami o największej umieralności ciągle są kraje Europy Centralnej i Wschodniej. Przedstawiono ponadto postępowanie i kontrolę ciśnienia tętniczego krwi w krajach europejskich i stwierdzono, że pomimo powszechnego stosowania leków antyhypertensyjnych, procent pacjentów osiągających cele terapeutyczne wciąż  jest niewystarczający.

W sesji dotyczącej genetyki amerykańscy i włoscy autorzy ogłosili identyfikację kilkunastu loci genów, wcześniej nieznanych a włączonych w metabolizm lipidów, które mogą w przyszłości stanowić potencjalne cele dla nowych terapii zaburzeń lipidowych i prewencji choroby niedokrwiennej serca.

Z dziedziny kardiologii sportowej przedstawiono ciekawe doniesienie na temat, czy występuje strukturalne uszkodzenie miokardium, wywołane długotrwałym wysiłkiem fizycznym, jakim jest bieg maratoński u osób, które po biegu mają biochemiczne markery uszkodzenia mięśnia sercowego. W badaniu rezonansu magnetycznego autorzy nie znaleźli cech uszkodzenia miokardium, zatem wyciągnęli wniosek, że podczas biegu maratońskiego nie dochodzi do istotnego uszkodzenia mięśnia sercowego, pomimo uwolnienia markerów.

 

Dr n. med. Jerzy Piwoński
Instytut Kardiologii
04-628 Warszawa, 
ul. Alpejska 42