Konferencja Europrevent – Madryt
19.4.2007
174Drugi Zjazd, powołanego w 2004r., Europejskiego Towarzystwa Prewencji Chorób Układu Krążenia i Rehabilitacji (European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation – EACPR) – EuroPrevent2007 – odbył się w stolicy Hiszpanii – Madrycie w dniach 19-21 kwietnia 2007r.

EACPR powstało jako struktura w ramach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology – ESC), mająca na celu koordynację działań w dziedzinie kardiologii prewencyjnej i rehabilitacji. EACPR działa poprzez sześć sekcji: nauki podstawowe, rehabilitacja kardiologiczna, epidemiologia i zdrowie publiczne, fizjologia wysiłku, prewencja i polityka zdrowotna, kardiologia sportowa. 

 
Program naukowy EuroPrevent2007 przygotowano tak, aby był interesujący i atrakcyjny, do udziału zaproszono wykładowców będących ekspertami w dziedzinie prewencji chorób układu krążenia, rehabilitacji, medycyny sportowej.
 
W czasie zjazdu zaprezentowano, w postaci ustnej lub posterowej, około 500 prac w kilku kategoriach tematycznych: nauki podstawowe, epidemiologia, fizjologia wysiłku, prewencja, rehabilitacja, kardiologia sportowa.
 
Podczas każdego z trzech dni zjazdowych odbywały się tzw „sympozja specjalistów” poruszające ważne dla przyszłości kardiologii, prewencji chorób układu krążenia oraz rehabilitacji zagadnienia np. wyjaśnienie przyczyn spadku śmiertelności z powodu choroby wieńcowej, nieinwazyjny pomiar uszkodzenia naczyń jako skrining chorób układu krążenia, możliwości rozpoznawania choroby w jej etapie przedklinicznym, prognozy i postępowanie w nadciśnieniu tętniczym, ocena jakości życia, prognozowanie wystąpienia chorób układu krążenia przy użyciu biomarkerów (CRP, TNF?) oraz po analizie genotypu (np. polimorfizm receptora dla angiotensyny II: obecność genotypu AC i CC stanowi niezależny czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego).
 
Jako nieinwazyjne metody pomiaru uszkodzenia wymieniano m.in.. indeks ramienno-kostkowy, który stanowi test skriningowy dla niewydolności tętnic kończyn dolnych. Jest to prosty test pomiaru ciśnienia skurczowego w tętnicy wykonywany przy użyciu aparatu dopplera. U większości osób w ten sposób wykrywa się niewydolność tętniczą w spoczynku, u części z małymi zmianami trzeba wykonać go w wysiłku. Innym testem, którego przydatność podkreślano był tzw coronary artery calcium score (badanie uwapnienia tętnic wieńcowych), wykonywany przy użyciu tomografii komputerowej (badanie trwa około 30 min.). Stosuje się go w celu poszukiwania uwapnionych blaszek miażdżycowych, co pozwala na wczesne rozpoznanie choroby wieńcowej, ocenę jej ciężkości i podjęcie odpowiedniego leczenia. 
W czasie trwania Kongresu odbyła się również łączona sesja Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (European Association for the Study of Diabetes – EASD) i European Society of Cardiology (ESC). Diabetolodzy i kardiolodzy połączyli siły, aby poprawić diagnostykę i leczenie osób z chorobą wieńcową i cukrzycą. Z jednej strony cukrzyca jest uważana za ekwiwalent choroby wieńcowej, z drugiej strony wielu pacjentów z chorobą wieńcową cierpi na cukrzycę lub jej stany przedkliniczne. Wykazano m.in., że zmiany stylu życia, jak odpowiednio dawkowany wysiłek fizyczny, zapobiega lub opóźnia wystąpienie cukrzycy typu II. W czasie sesji przedstawiono rekomendowane cele leczenia osób z chorobą wieńcową i cukrzycą: obniżenie ciśnienia <130/80 mmHg, hemoglobiny glikowanej < 6.5mg%, cholesterolu całkowitego < 175mg/dl, trójglicerydów < 150mg/dl, wskaźnika masy ciała < 25kg/m2. Podkreślono ponadto konieczność zastosowania w leczeniu statyn, a także inhibitorów enzymu konwerującego do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. 
Przedstawiono kilka prac z wynikami programu EUROACTION. Jest to program kardiologii prewencyjnej, prowadzony pod auspicjami ESC w 8 krajach, 24 szpitalach i centrach POZ, którym objęto ponad 10tys. pacjentów z chorobą wieńcową oraz pacjentów wysokiego ryzyka, jak również ich rodziny. Program ten miał na celu pomóc pacjentom kardiologicznym i ich rodzinom osiągnąć wyznaczone cele w obniżaniu czynników ryzyka, zmianie stylu życia oraz leczeniu farmakologicznym. Program zakończył się sukcesem, gdyż wśród osób nim objętych nastąpiła znacząca poprawa w zakresie stylu życia (zwłaszcza, jeżeli chodzi o wprowadzenie zdrowszej diety dieta, wzrost aktywności fizycznej, rzucenie nałogu palenia papierosów, lepsza kontrola ciśnienia tętniczego krwi, cholesterolu oraz poziomu glukozy, a ponadto częstsze stosowanie statyn, inhibitorów enzymu konwertującego angiotensyny II oraz sartanów).

 

Dr n. med. Jerzy Piwoński
Instytut Kardiologii
04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42
Warszawa,2007