Regulamin konkursu pod nazwą „Pokaż nam jak troszczysz się o najbliższych na co dzień”
4.2.2021

Regulamin konkursu pod nazwą „Pokaż nam jak troszczysz się o najbliższych na co dzień”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Pokaż nam jak troszczysz się o najbliższych na co dzień” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen Władysława Andersa 38A prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP 542-27-65-590 (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.diagnosis.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
1.6. Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

2. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs będzie trwał w dniach od 04.02.2021. do 15.02.2021 roku. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany w pkt 2.2. Regulaminu.
2.2 Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na profilu Facebook organizatora https://www.facebook.com/diagnosispl/ oraz stronie https://diagnosis.pl/
2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na https://www.facebook.com/diagnosispl/ oraz https://diagnosis.pl/w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu „Pokaż nam jak troszczysz się o najbliższych na co dzień” zamieści pod postem konkursowym znajdującym się na profilu https://www.facebook.com/diagnosispl/ lub https://www.instagram.com/diagnosispl/ wykonane przez siebie jak najbardziej kreatywne zdjęcie, film, rysunek lub inną formę artystyczną, pokazującą w jaki sposób troszczy się o najbliższych (zwane dalej również „pracą”).

4. NAGRODY

4.1 W Konkursie przewidzianych jest łącznie 6 nagród w postaci:
a) I miejsce – Ciśnieniomierz Istel Cardic-100 BT
b) II miejsce – Ciśnieniomierz Istel Cardic-100 BT
c) III miejsce – Termometr Istel NC300BT
d) IV miejsce – Termometr Istel NC300BT
e) V miejsce – Glukometr Abra Smart BT
f) VI miejsce – Glukometr Abra Smart BT

– z zastrzeżeniem pkt. 4.2 Regulaminu.
4.2 Nagrody określone w pkt 4.1 (będące nagrodami rzeczowo – pieniężnymi) będą składały się z części rzeczowej w skład której będzie wchodziła jedna z nagród rzeczowych (określonych w pkt 4.1) oraz z części pieniężnej, której wysokość będzie ustalona według następującego wzoru [(wartość części rzeczowej *10/9) – wartość części rzeczowej]. Część pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi lecz zostanie ona przekazana właściwemu organowi podatkowemu, jako zryczałtowany podatek, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora przystępując do Konkursu
4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureaci konkursu w liczbie 3 zostaną wyłonieni w drodze wyboru najciekawszych prac spośród osób, które wypełnią określone w pkt 3 Regulaminu warunki konkursowe.
5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.
5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.
5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny jakość, oryginalność przesłanej przez Organizatora pracy, a także adekwatność względem przedstawionego przez Organizatora tematu pracy.

6. DANE OSOBOWE
6.1. W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.
6.2. Uczestnicy Konkursu przez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
6.3 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania konkursu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również: „RODO“, informujemy, iż:
Administratorem Danych Osobowych jest firma Diagnosis S.A. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000431765 NIP: 542-27-65-590 Kapitał zakładowy: 603.000 PLN z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113) przy ul. gen. W. Andersa 38A. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: diagnosis@diagnosis.pl
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• nawiązywania kontaktów związanych z realizacją konkursu i wysyłką nagród
• gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
• rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
• umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń;
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. a (w zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych); art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie dotyczącym zawarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane:
• Spółkom zależnym; w takim przypadku Diagnosis S.A będzie zobowiązywać spółki powiązane do przestrzegania zasad przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami;
• Podmiotom trzecim, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Diagnosis S.A. może udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług np. biurom rachunkowym oraz prawnym, dostawcom usług IT, agentom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Diagnosis S.A. ma zawartą umowę o współpracy, a także innym organom administracji publicznej w związku z ustawowymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze.
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.
8. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub w formie mailowej pod adres: diagnosis@diagnosis.pl przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
8.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
8.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
8.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
9.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.
9.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.