Obowiązek Marketing

Klauzula informacyjna dla dotychczasowych oraz nowych Klientów, których dane będą przetwarzane w celach marketingowych

 

 1. Tożsamość administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113), ul. gen. W. Andersa 38A (dalej: ,,Administrator” lub ,,Spółka”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem diagnosis@diagnosis.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (85) 732 22 34.

 1. Dane inspektora

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail na adres inspektor@diagnosis.pl lub drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 1.

 1. Cel przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz przedstawiania informacji handlowych lub promowania ofert dotyczących produktów Spółki (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora).

 1. Podstawa prawna przetwarzania

W przypadku, gdy pozostają Państwo Klientami Administratora, Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli dotychczas nie współpracowali Państwo z Administratorem mogą Państwo wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celu określonym w punkcie 3. W takim przypadku podstawę przetwarzania Państwa danych będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

Dostęp do Państwa danych będą posiadali upoważnieni pracownicy Administratora. Dane w zakresie określonym stosowną umową mogą być przekazywane Sagra Technology Sp. z o.o. (ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin).

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celu, dla potrzeb którego są one przetwarzane, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia przez Państwa uzasadnionego żądania usunięcia danych lub uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo cofnięcia wyrażonej zgody.

 1. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych – tzw. ,,prawo do bycia zapomnianym” (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (w przypadkach określonych w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO).

 

Jeżeli podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Wskazane uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Spółkę można realizować:

 1. listownie na adres Administratora: DIAGNOSIS S.A., ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok

lub

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres diagnosis@diagnosis.pl.

 

Niezależnie od wskazanych wyżej uprawnień, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora, przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi realizację celu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych   osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.