Świadomość pacjentów chorujących na cukrzycę.

Świadomość pacjentów chorujących na cukrzycę.

Wprowadzenie: Umiejętność samokontroli choroby wśród osób chorych na cukrzycę jest niezwykle istotną częścią terapii cukrzycowej. Ważne jest, aby pacjenci potrafili samodzielnie ocenić symptomy wyrównania cukrzycy na podstawie odczuwanych objawów. Chorzy na cukrzycę powinni posiadać niezbędną wiedzę, która umożliwi kontrolowanie choroby, mogą ją uzyskać, min.  poprzez udaną współpracę z lekarzem prowadzącym terapię.

Cel pracy: Ocena stanu wiedzy pacjentów na temat samokontroli cukrzycy oraz uzupełnienie informacji poprzez edukację pacjentów. Materiały i metody: Program objął 3220 pacjentów, edukacje przeprowadziło 161 lekarzy oraz pielęgniarek z terenu całego kraju. Program przeprowadzony został za pomocą wystandaryzowanego narzędzia badawczego: kwestionariusza wywiadu. Kwestionariusz obejmował pytania metryczkowe oraz, składający się z sześciu stwierdzeń, test wiedzy dla pacjentów. Po zakończeniu badania, lekarze przeprowadzali z pacjentami rozmowę edukacyjną na temat samokontroli cukrzycy.

Wyniki: Pacjenci chorzy na cukrzycę wymagali edukacji w kierunku samokontroli choroby. Posiadana przez nich wiedza nie była wystarczająca, aby samodzielnie i w prawidłowy sposób mogli kontrolować chorobę.

Wnioski: Współpraca pacjentów z lekarzami jest bardzo ważną częścią terapii cukrzycy. Z uwagi na specjalistkę wiedzy dotyczącej samokontroli choroby, wiadomości te powinny być przekazywane pacjentom przez lekarzy podczas odpowiednio ukierunkowanej rozmowy z chorym.

Streszczenie wyników:

filetype_pdf