INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydujących o celach i sposobach  ich wykorzystania, pozostaje Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113), ul. gen. W. Andersa 38A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000431765, NIP: 542-27-65-590, kapitał zakładowy: 603.000 PLN.

2.Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem diagnosis@diagnosis.pl lub telefonicznie pod numerem tel. (85) 874 69 28.

3.W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zlecenia wykonania naprawy zakupionego u nas urządzenia, np. glukometru, ciśnieniomierza, termometru, irygatora, szczoteczki sonicznej, rejestratora ekg oraz w celach statystycznych i analitycznych związanych z badaniem rodzajów i liczby zgłaszanych awarii dotyczących  konkretnych rodzajów oferowanych przez nas urządzeń.

4.Jakie dane przetwarzamy?

Administrator przetwarza Państwa dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla potrzeb, których zostały one zgromadzone. Dane te obejmują Państwa imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail oraz nr telefonu.

5.Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania usług serwisowych urządzenia stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Przetwarzanie Państwa danych w określonym zakresie pozostaje bowiem niezbędne do dokonania zlecenia naprawy sprzętu oraz realizacji tej naprawy (w tym związanego z naprawą kontaktu oraz odesłania Państwu naprawionego sprzętu). Podanie wymaganych danych jest warunkiem realizacji zgłoszonego zlecenia. Ewentualny brak wymaganych danych uniemożliwiłby jego prawidłową realizację.

Ponadto Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zbieraniu informacji dotyczących ilości stwierdzonych awarii sprzętu oraz ich rodzajów, a także do prowadzenia związanych z tym statystyk oraz analiz mających na celu poprawę działania oferowanych przez nas urządzeń.

6.Komu możemy udostępnić Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym na rzecz  Administratora usługi związane z prawidłową realizacją zlecenia naprawy, tj. operatorom     pocztowym lub firmom kurierskim, za pośrednictwem których dostarczany jest do Państwa  naprawiony sprzęt.

7.Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres 5 lat od daty ich uzyskania.

8.Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, mają Państwo prawo do:

  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO);
  • przenoszenia danych (w przypadkach określonych w art. 20 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO).

Uprawnienia, o których wyżej mowa mogą Państwo realizować kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem wskazanego w pkt 1 adresu korespondencyjnego lub określonego w pkt 2 adresu poczty e-mail.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania względem Państwa zautomatyzowanych decyzji?

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.