Walidacja kliniczna aparatu UA-767

Walidacja urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi UA-767.
 
Blood Pressure Monitoring (Monitorowanie Ciśnienia Krwi). 5 (4): 227-231, sierpień 2000.
Autorzy: Rogoza, Anatoly N.; Pavlova, Tatjana S.; Sergeeva, Marina V. 

 

Streszczenie

 

Zarys sytuacji: 
Zlecono nam walidację urządzenia do samodzielnego pomiaru ciśnienia krwi. Automatyczny monitor A&D UA-767 (A&D Company, Ltd, Tokyo, Japonia  jest dobrze znany i szeroko stosowany, ale nie został przetestowany zgodnie z zaleceniami Stowarzyszenia ds. Postępu w Dziedzinie Urządzeń Medycznych (AAMI) i Brytyjskiego Towarzystwa ds. Nadciśnienia (BHS).

Cel:
Wykonanie walidacji klinicznej urządzenia UA-767 firmy A&D do pomiaru ciśnienia krwi u dorosłych zgodnie z kryteriami AAMI i zmodyfikowanym protokołem BHS.

 

Metody:
W teście wzięło udział 101 osób (57 mężczyzn i 44 kobiety) w wieku 15-85 lat z obwodem ramienia 22-39 cm, zakresem ciśnienia skurczowego (SBP) 89-206 mmHg, i ciśnienia rozkurczowego (DBP) 53-122 mmHg. Dla każdego z badanych porównano trzy odczyty urządzenia UA-767 z jednoczesnymi osłuchowymi pomiarami wykonanymi przez dwóch przeszkolonych niezależnych obserwatorów, którzy używali ciśnieniomierza rtęciowego i stetoskopu dwuusznego. Wyniki oceniono zgodnie z zaleceniami BHS (1990 i 1993) oraz AAMI.
 

Wyniki:
Obserwatorzy osiągali wysoką zbieżność pomiarów ze średnimi różnicami 1.1 +/- 2.4 mmHg dla ciśnienia skurczowego i -0.7 +/- 2.0 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego. Proporcja wartości zgodnych do 5, 10 i 15 mmHg wynosiła 93, 100 i 100% dla SBP oraz 97, 100 i 100% dla DBP u dwóch obserwatorów. Pomiary przy użyciu ciśnieniomierza lekarskiego wynosiły 132 +/- 24/79 +/- 14 mmHg (średnio +/- SD). Średnie różnice pomiędzy pomiarami ciśnienia skurczowego i rozkurczowego wykonanymi ciśnieniomierzem rtęciowym i urządzeniem UA-767 firmy A&D wynosiły odpowiednio, -0.4 +/- 5.4 i -0.4 +/- 4.8 mmHg. Proporcja wartości zgodnych do 5,10 i 15 mmHg wynosiła 82, 94 i 98% dla SBP oraz 80, 95 i 98% dla DBP dla obserwatorów i urządzenia (ocena A/A wystawiona przez BHS).

Wnioski:
Urządzenie do mierzenia ciśnienia krwi UA-767 firmy A&D spełniło kryteria AAMI dla populacji osób dorosłych, osiągnęło ocenę A/A wystawioną przez BHS, dlatego też może być rekomendowane do monitorowania ciśnienia krwi w warunkach domowych i klinicznych u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym.

(C) 2000 Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 

Prawa autorskie © 2005, Lippincott Williams & Wilkins.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Wydane przez Lippincott Williams & Wilkins