Regulamin

REGULAMIN AKCJI

Blogerki

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Blogerki” zwanej dalej Akcją, jest DIAGNOSIS Spółka Akcyjna z siedzibą Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa  nr 38A, 15-113 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000431765, NIP 5422765590 (dalej: „Organizator”).
 2. Celem Akcji jest promocja towarów Organizatora.

II.OKRES OBOWIĄZYWANIA AKCJI

 1. Akcja obowiązuje od 11.01.2017 do 11.03.2017 lub do wyczerpania przewidzianej przez Organizatora ilości próbek (dalej: Próbki produktów).
 2. Liczba oraz asortyment próbek przeznaczonych do wysyłki w Akcji jest ograniczona i może być zmieniana przez Organizatora w toku prowadzenia Akcji w zależności od intensywności prowadzonej Akcji oraz zainteresowania potencjalnych Uczestników. Każdorazowo Organizator poinformuje osobę będącą zainteresowaną uczestnictwem w Akcji o asortymencie Próbek towarów lub wyczerpaniu przewidzianej ilości Próbek produktów.

III.ZASADY AKCJI

 1. Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która aktywnie prowadzi blog o tematyce umożliwiającej zamieszczenie na prowadzonym blogu recenzji Produktów Organizatora.
 2. Z możliwości uczestniczenia w Akcji wykluczeni są pracownicy i członkowie organów Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez „członków najbliższej rodziny” należy rozumieć wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. Akcja polega na tym, że Uczestnicy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mogą otrzymać Próbki produktów, o których mowa w pkt II ust. 2 w celu zapoznania się z danym produktem i przetestowania jego właściwości, a następnie sporządzenia recenzji produktu, która zostanie umieszczona na prowadzonym przez Uczestnika blogu. Otrzymane przez Uczestnika Próbki produktów nie są przeznaczone do dalszej sprzedaży.
 4. Aby otrzymać Próbki produktów, należy:

a. zapoznać się z i zaakceptować Regulamin Akcji zamieszczony na stronie diagnosis.pl

b.wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji – za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie diagnosis.pl

c.kliknąć przycisk „zamawiam” zamieszczony pod formularzem;

 1. Wysłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z zamówieniem przesłania nieodpłatnych Próbek produktów.
 1. Wysyłka Próbek produktów jest realizowana nieodpłatnie na rzecz Uczestników.
 1. Jeden Uczestnik ma prawo do otrzymania jednej bezpłatnej próbki danego produktu.
 1. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy wysłania bezpłatnej Próbki produktu w sytuacji, gdy stwierdzone zostanie, iż blog prowadzony przez Uczestnika jest mało aktywny lub tematyka blogu nie koresponduje z charakterem oraz przeznaczeniem danej próbki Produktu. Decyzję w przedmiocie odmowy wysłania bezpłatnej Próbki produktu podejmuje każdorazowo Organizator na podstawie swobodnego uznania.
 1. W przypadku, gdy Uczestnik nie sporządzi recenzji w zadeklarowanym Organizatorowi terminie, może być on zobowiązany przez Organizatora do zapłaty kwoty pieniężnej w wysokości równowartości przekazanej Uczestnikowi Próbki produktu liczonej według ceny wytworzenia próbki wraz z kosztami dostawy do Uczestnika.

 

IV.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest DIAGNOSIS Spółka Akcyjna z siedzibą Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa  nr 38A, 15-113 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000431765, NIP 5422765590.
 2. Dane będą przetwarzane w celach organizacji Akcji, wydawania próbek oraz w innych celach marketingowych Organizatora.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest ono warunkiem wzięcia udziału w Akcji.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na podstawie i w zakresie udzielonych przez uczestników dobrowolnie zgód.

 

V.ODBIÓR PRÓBEK PRODUKTU

 1. Próbki produktu wysyłane są przesyłką kurierską w terminie 30 dni od złożenia zamówienia na próbki.

 

VI. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją można składać pod adres Organizatora, przez cały czas trwania Akcji, a także w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Akcji (liczy się data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany w ramach reklamacji. Na żądanie Uczestnika składającego reklamację Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.