INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113), ul. gen. W. Andersa 38A, zarejestrowana w przez Sąd Rejonowy w  Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000431765, NIP: 542-27-65-590,  kapitał zakładowy: 603.000 PLN.

2.Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  diagnosis@diagnosis.pl lub telefonicznie pod numerem tel. (85) 874 69 28. Administrator wyznaczył również   inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail na adres inspektor@diagnosis.pl lub drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 1.

3.Jakie dane przetwarzamy?

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w szczególności w następującym zakresie:  imiona, nazwiska, dane adresowe, dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 4.

4.W jakim celu przetwarzamy dane?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe dla celów marketingowych, obejmujących możliwość pozyskiwania potencjalnych klientów, w szczególności poprzez umożliwienie mu promowania oferowanych przez niego produktów oraz kierowania do Państwa korespondencji  elektronicznej   zawierającej przygotowane oferty. Przetwarzane dane mogą również zostać wykorzystane do celów statystycznych.

5.Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celach określonych w pkt 4. powyżej.

6.Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:

  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, który byłby przez Państwa kwestionowany),
  • usunięcia danych, w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje  Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu    Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda, mają  Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Ewentualne cofnięcie zgody nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres 2 lat od momentu ich pozyskania, chyba że wcześniej wycofają Państwo zgodę na ich przetwarzanie.

8.Komu możemy udostępnić Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom powiązanym z Administratorem, np. spółkom zależnym, podmiotom współpracującym z Administratorem, np. świadczącym na rzecz  Administratora pomoc prawną, usługi pocztowe, usługi IT, rachunkowe, płatnicze, agencyjne, itp. Dane w określonym zakresie mogą nadto zostać udostępnione organom i instytucjom, które są uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9.Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania względem Państwa zautomatyzowanych decyzji?

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.