emc bobo-neb i diagnostic nano

Oznaczenia kompatybilności elektromagnetycznej

 

  1. Niniejsze urządzenie wymaga specjalnych zabezpieczeń związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), i należy je instalować i uruchamiać zgodnie z podanymi informacjami na temat EMC. Niniejsze urządzenie może podlegać wpływom przenośnych i mobilnych urządzeń do komunikacji radiowej.

Urządzenie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi normami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i nadaje się do użytku we wszystkich budynkach, wliczając w to budynki mieszkalne. Poziom emisji częstotliwości radiowych urządzenia jest bardzo niski i najprawdopodobniej nie wywołuje interferencji z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu. Zaleca się jednak nie umieszczanie go na innych urządzeniach lub w ich pobliżu. Jeżeli powstają interferencje z innymi urządzeniami elektrycznymi, urządzenie należy od nich oddalić lub podłączyć je do innego gniazdka. Urządzenia do komunikacji radiowej mogą mieć wpływ na funkcjonowanie urządzenia. Trzymaj je w odległości co najmniej 3 m od urządzenia.

 

 

Wytyczne i deklaracje producenta – emisje elektromagnetyczne

Inhalator kompresorowy tłokowy Diagnostic NANO lub Inhalator kompresorowy tłokowy BOBO- NEB jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik Inhalatora kompresorowo tłokowego Diagnostic NANO lub BOBO-NEB powinien zapewnić jego stosowanie w takim środowisku.

Test na emisyjność

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Emisje o częstotliwości radiowej
CISPR 11

Grupa 1

Inhalator kompresorowy tłokowy Diagnostic NANO lub BOBO- NEB wytwarza energię o częstotliwościach radiowych jedynie jako następstwo funkcji wewnętrznych. Zatem emisja o częstotliwościach radiowych jest znikoma i jest mało prawdopodobne, aby powodowała interferencję w urządzeniach elektronicznych w otoczeniu urządzenia.

Emisje o częstotliwości radiowej
CISPR 11

Klasa B

 

Inhalator kompresorowy tłokowy Diagnostic NANO lub BOBO-NEB urządzenie może być używane we wszystkich budynkach, łącznie z mieszkalnymi oraz budynkami, które są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3- 2

Klasa A

Wahania napięcia/Migotanie
IEC 61000-3-3

Zgodne

 

 

Wytyczne i deklaracje producenta – odporność elektromagnetyczna

Inhalator kompresorowy tłokowy Diagnostic NANO lub Inhalator kompresorowy tłokowy BOBO-NEB jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik Inhalatora kompresorowo tłokowego Diagnostic NANO lub BOBO-NEB powinien zapewnić jego stosowanie w takim środowisku.

Testy odporności

Poziom testu

IEC 60601

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Wyładowania elektrostatyczne (ESD)

IEC 61000-4-2

±6 kV dotykowe

±8 kV powietrzne

±6 kV dotykowe

±8 kV powietrzne

Podłoga powinna być drewniana, betonowa lub z płytek ceramicznych. Jeżeli podłoga jest pokryta materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić przynajmniej 30%.

Stany przejściowe i impulsy
IEC 61000-4-4

±2 kV dla linii zasilających
±1 kV linie wejście/wyjście

±2kV dla linii zasilających

Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać poziomowi dla typowego środowiska .

Zaburzenia udarowe

IEC 61000-4-5

±1 kV pomiędzy liniami

±2 kV tryb wspólny

±1 kV tryb różnicowy

Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego lub szpitalnego.

Zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilającego w liniach zasilających

IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% zapad napięcia UT ) przez

0,5 cyklu 40% UT (60% zapad napięcia UT ) przez 5 cykli 70% UT (30% zapad napięcia UT ) przez 25 cykli <5% UT (>95% zapad napięcia UT ) przez 5 sekund

<5% UT (>95% zapad napięcia UT ) przez

0,5 cyklu 40% UT (60% zapad napięcia UT ) przez 5 cykli 70% UT (30% zapad napięcia UT ) przez 25 cykli <5% UT (>95% zapad napięcia UT) przez 5 sekund

Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego lub szpitalnego. Jeżeli użytkownik Inhalatora kompresorowo tłokowego Diagnostic NANO lub BOBO-NEB wymaga ciągłego zasilania podczas przerw w zasilaniu z sieci głównej,

zaleca się zasilanie Inhalatora kompresorowo tłokowego Diagnostic NANO lub BOBO-NEB z zasilacza UPS lub baterii.

Pole magnetyczne o częstotliwości sieci zasilającej
(50Hz/60 Hz),

IEC 61000-4-8

3A/m

3A/m

Pole magnetyczne o częstotliwości sieci zasilającej powinno być na poziomie odpowiadającym typowemu środowisku komercyjnemu lub szpitalnemu.

UWAGA: UT oznacza napięcie zmienne sieci zasilającej przed zastosowaniem poziomu testującego.

 

 

Wytyczne i deklaracje producenta – odporność elektromagnetyczna

Inhalator kompresorowy tłokowy Diagnostic NANO lub Inhalator kompresorowy tłokowy BOBO-NEB jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik Inhalatora kompresorowo tłokowego Diagnostic NANO lub Inhalatora kompresorowo tłokowego BOBO-NEB powinien zapewnić jego stosowanie w takim środowisku.

Testy odporności

Poziom testu

IEC 60601

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Odporność na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane

do przewodów zgodnie z

61000-4-6

3 Vrms

150 kHz do 80 MHz

3 V

Przenośne i mobilne urządzenia do komunikacji radiowej nie powinny być stosowane w pobliżu żadnej części wyrobu, w tym przewodów, w odległości mniejszej niż odległość zalecana wyliczona na podstawie odpowiedniego równania dopasowanego do częstotliwości nadajnika.

Zalecana odległość:

 

d=1.16√P 80 MHz do 800 Mhz d=2.33√P 800 MHz do 2,5 Mhz

gdzie P oznacza maksymalną wyjściową moc znamionową nadajników w watach (W ) podaną przez producenta nadajnika, a d oznacza zalecaną odległość w metrach (m).

 

Siła pola ze stałych nadajników radiowych, określona w drodze pomiaru zakłóceń elektromagnetycznych terenu, a powinna być niższa niż poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwości.

 

Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem:

 

UWAGA 1: W przypadku 80 MHz i 800 MHz, obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.

UWAGA 2: Niniejsze wytyczne mogą nie obowiązywać w niektórych przypadkach.

Propagacja fal elektromagnetycznych jest zmieniana przez absorpcję i odbicia od konstrukcji, obiektów i ludzi.

 

a) Nie jest możliwe dokładne teoretyczne określenie siły pola pochodzącego z nadajników stałych, takich, jak stacje bazowe dla telefonii radiowej (komórkowej/bezprzewodowej) oraz lądowych przenośnych nadajników radiowych, amatorskich, nadajników radiowych AM i FM oraz telewizyjnych. W celu ustalenia warunków elektromagnetycznych związanych ze stałymi nadajnikami radiowymi, należy przeprowadzić pomiary zakłóceń elektromagnetycznych w danej lokalizacji. Jeżeli zmierzona siła pola w lokalizacji, w której stosowany jest Inhalator kompresorowy tłokowy Diagnostic NANO lub Inhalator kompresorowy tłokowy BOBO-NEB, przekracza obowiązujący poziom zgodności podany powyżej, należy prowadzić obserwacje Inhalator kompresorowy tłokowy Diagnostic NANO lub Inhalator kompresorowy tłokowy BOBO-NEB, w celu zweryfikowania poprawności działania. W przypadku zaobserwowania nietypowego działania, mogą być niezbędne dodatkowe środki, na przykład zmiana położenia lub przeniesienie Inhalator kompresorowy tłokowy Diagnostic NANO lub Inhalator kompresorowy tłokowy BOBO-NEB.

b) Dla zakresu częstotliwości 150 kHz to 80 MHz, siła pola powinna być niższa niż 3 V/m.

 

 

Zalecana odległość pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji radiowej a Inhalatorem kompresorowo tłokowym Diagnostic NANO lub Inhalatorem kompresorowo tłokowym BOBO-NEB

Inhalator kompresorowy tłokowy Diagnostic NANO lub Inhalator kompresorowy tłokowy BOBO-NEB jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym o ograniczonych zakłóceniach wywoływanych przez fale radiowe. Odbiorca lub użytkownik Inhalator kompresorowy tłokowy Diagnostic NANO lub Inhalator kompresorowy tłokowy BOBO-NEB może pomóc ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne poprzez utrzymywanie minimalnej odległości pomiędzy mobilnymi urządzeniami do komunikacji radiowej (nadajnikami) a Inhalatorem kompresorowo tłokowym Diagnostic NANO lub Inhalatorem kompresorowo tłokowym BOBO-NEB zgodnie z poniższymi zaleceniami, odpowiednio do maksymalnej wyjściowej mocy znamionowej urządzenia komunikacyjnego .

Maksymalna wyjściowa moc znamionowa nadajnika

(W )

Odległość dostosowana do częstotliwości nadajnika

(m)

 

150 KHz do 80 MHz d=1.16√P

80 MHz do 800 MHz d=1.16√P

800 MHz do 2,5 GHz d=2.33√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

W przypadku nadajników, których maksymalna wyjściowa moc znamionowa nie została wymieniona powyżej, zalecaną odległość d w metrach (m) można oszacować stosując równanie odpowiednie dla częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną wyjściową moc znamionową nadajników w watach (W ) podaną przez producenta nadajnika.

 

UWAGA 1: W przypadku 80 MHz i 800 MHz, obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.

UWAGA 2: Niniejsze wytyczne mogą nie obowiązywać w niektórych przypadkach.

Propagacja fal elektromagnetycznych jest zmieniana przez absorpcję i odbicia od konstrukcji, obiektów i ludzi.