Polski Komitet Zwalczania Raka

drukuj

POLSKI KOMITET ZWALCZANIA RAKA został założony w 1906 roku. Członek Stowarzyszenia Europejskich Lig Zwalczania Raka
(Association of European Cancer Leagues – ECL) 

Rys historyczny
Korzenie Polskiego Komitetu Zwalczania Raka sięgają XVI wieku, kiedy to ksiądz Piotr Skarga przy wsparciu króla Zygmunta III Wazy i królowej Anny założyli w Krakowie w 1584 roku Bractwo Miłosierdzia, którego celem była opieka „nad niemocą trafionych”, w tym chorych na raka.

Z inicjatywy Bractwa utworzono w 1591 roku w Warszawie pierwszy w Europie szpital dla chorych na raka.
Pod koniec XIX wieku otwarto w Warszawie dwa oddziały dla chorych na nowotwory.

W dniu 6 lutego 1906 roku na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego – z inicjatywy dr Józefa Jaworskiego – powołano „Komitet w celu badania i leczenia chorych zwanej rakiem”, który w 1907 roku na 10 Zjeździe Lekarzy i Przyrodników uznano za wspólny dla Ziemi Polskich we wszystkich zaborach.

W 1917 roku z inicjatywy Komitetu powstała w Łodzi pierwsza przychodnia dla osób chorych na nowotwory.
W niepodległej już Polsce Komitet 6 kwietnia 1921 roku przekształcił się w Polski Komitet do Zwalczania Raka, który 14 grudnia 1924 roku ogłosił Pierwszy Program Walki z Rakiem, koncentrujący zadania w trzech zasadniczych kierunkach:

 1. Badania kliniczne i epidemiologiczne,
 2. Oświata zdrowotna,
 3. Budowa szpitala dla chorych na nowotwory złośliwe.

Na ówczesne warunki był to bardzo nowoczesny i ambitny program.
Zaczęto wydawać Biuletyn Komitetu do Zwalczania Raka, który przekształcił się w istniejący do dnia dzisiejszego kwartalnik NOWOTWORY – jedno z pierwszych pism tego rodzaju. 

Sukcesywnie powstawały przychodnie, szpitale i instytuty dla chorych na nowotwory: w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wilnie i Lwowie, których działalność uzupełniały oddziały szpitalne. Główna inwestycją była budowa Instytutu Radowego w Warszawie. Polski Komitet do Zwalczania Raka powołał Komitet Budowy Instytutu Radowego, który z wcześniej powołanym Komitetem Daru Narodowego im. Marii Skłodowskiej – Curie zgromadził znaczne środki na podjęcie tej budowy. W 19025 roku położono kamień węgielny w obecności Prezydenta Wojciechowskiego, a w styczniu 1932 roku przyjęto pierwszych pacjentów do Instytutu Radowego. Oficjalne otwarcie nastąpiło 29 maja 1932 roku w obecności Marii Skłodowskiej – Curie i Prezydenta Mościckiego. Pierwszy gram radu Instytut otrzymał od Marii Skłodowskiej-Curie.

Po drugiej wojnie światowej wielokrotnie podejmowano reaktywowanie Komitetu. Dopiero w 1982 roku, z inicjatywy prof. Zbigniewa Wronkowskiego, utworzyła się grupa osób (m. in. Stanisław Grabiec – biolog, Witold Laskowski – prawnik, Elżbieta Jaworska – fizyk, Zofia Michalska – matematyk, Janusz Miliszkiewicz – dziennikarz) zainteresowanych reaktywowaniem Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. Dzięki ich usilnym staraniom 4 kwietnia 1984 roku – 400 lat od założenia przez Piotra Skargę Bractwa Miłosierdzia Komitet został reaktywowany.

W dniu 27 listopada 1999 roku odbył się X Jubileuszowy Zjazd pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
Zarząd Główny Polskiego Komitetu Zwalczania Raka skierował do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów Apel o utworzenie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych., aby móc uratować co najmniej 40.000 osób rocznie, które można uratować wcześnie wykrywając nowotwory. Profilaktyka i wczesne wykrywanie pozwolą wygrać walkę z rakiem w Polsce.
Błogosławieństwa Zjazdowi udzielił Papież Jan Paweł II.

Główne kierunki działania

 1. Zbieranie funduszy na walkę z rakiem. 
 2. Działania w zakresie oświaty zdrowotnej, poprzez promowanie zasad profilaktyki chorób nowotworowych (wydawnictwa, programy radiowe i telewizyjne). 
 3. Prowadzenie „Telefonów zaufania” dla chorych i ich rodzin. 
 4. Organizowanie nieodpłatnych wizyt domowych lekarzy specjalistów u chorych na nowotwory. 
 5. Promowanie i wykonywanie profilaktycznych badań w ramach akcji „Przepustka do życia” 
 6. Monitorowanie walki z rakiem w Polsce. 
 7. Tworzenie systemu gwarantującego prawa pacjentów onkologicznych.

Najważniejsze osiągnięcia

 • Wykonano w latach 1992-2000 kilkadziesiąt tysięcy bezpłatnych, profilaktycznych badań mammograficznych w ramach akcji „Przepustka do XXI wieku”, które pozwoliły wykryć ponad 1.500 wczesnych raków piersi, 
 • Zebrano środki finansowe ( ponad 2mln DM) na zakup trzech aparatów do brachyterapii (aparatów do leczenia nowotworów),
  Utworzono Fundusz Wykrywania Nowotworów, na którym gromadzone są środki finansowe od osób fizycznych i prawnych na wykonywanie bezpłatnych badań wykrywczych, 
 • Uruchomiono Pracownię Mammografii Polskiego Komitetu Zwalczania Raka w Warszawie. 
 • Finansowano wydawanie książek i realizację filmów z zakresu onkologicznej oświaty zdrowotnej, 
 • Promowano zasady profilaktyki chorób nowotworowych przez częsty udział Członków PKZR w audycjach edukacyjnych środków masowego przekazu (TV, radio, prasa), 
 • Organizowano Dni Walki z Rakiem w celu przybliżenie społeczeństwu wiedzy o nowotworach, 
 • Wdrożono Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów sześciu najczęściej występujących w Polsce: raka sutka, szyjki macicy, krtani, jelita grubego, gruczołu krokowego i nowotworów złośliwych skóry.

Plany na XXI wiek

 1. Kontynuowanie Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów. 
 2. Powołanie Europejskiego Centrum Profilaktyki i Monitorowania Zwalczania Nowotworów. 
 3. Szerzenie oświaty zdrowotnej na temat znaczenia profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów zwłaszcza wśród młodego pokolenia. 
 4. Zorganizowanie pod patronatem Polskiego Komitetu Zwalczania Raka systemu mammobusów. 
 5. Rozszerzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami prowadzącymi walkę z rakiem.

Fakty
W Polsce występuje szereg istotnych czynników ryzyka zachorowania na nowotwory, takich jak: palenie papierosów, nieprawidłowe odżywianie, picie alkoholu, skażenie środowiska. Liczba zachorowań może wzrosnąć wraz z wzrostem wieku społeczeństwa wchodzącego w „wiek nowotworowy”.

Każdego roku zachoruje w Polsce na raka ponad 130.000 osób a ponad 90.000 umiera z tego powodu.
Oznacza to, że obecnie co 4 Polak (Polka) zachoruje na raka, a co 5 straci życie z powodu nowotworu.
Medycyna w Polsce ratuje rocznie ok. 30.000 chorych na nowotwory. Współczesna wiedza umożliwia uratowanie dalszych 40.000 gdyby nie było barier: finansowej i świadomości społecznej (np. w USA odsetek wyleczeń na raka jest ok. dwukrotnie wyższy niż w Polsce).

Polski Komitet Zwalczania Raka współpracuje z wieloma organizacjami m.in. z:

 • Ruch Kobiet po Mastektomii „Amazonki” istnieje w Polsce ok. 20 lat. Pierwszy Klub powstał w Warszawie w 1987 roku, Federacja 1993r. Obecnie liczy 115 Klubów. Jest Członkiem Reach to Recovery Interanational.
 • Europa Donna – Europejski Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi. Istnieje już ok. 15 lat. Pierwsze Koło w Polsce powstało w Legnicy, równolegle do innych krajów europejskich. Obecnie w całym kraju jest prawie 50 Kół.

 

W ramach Komitetu działa społecznie duże grono osób, w tym wielu pacjentów onkologicznych i aktualnie leczonych.
Zwracamy się do WSZYSTKICH, którym bliskie są idee działań społecznych, o wsparcie naszych inicjatyw w walce z rakiem, szczególnie apelujemy o pomoc w zdobywaniu środków niezbędnych na szerzenie oświaty zdrowotnej i prowadzenie badań profilaktycznych dla wczesnego wykrywania nowotworów.

 

Jesteśmy przekonani, że walka z rakiem może być wygrana, jeśli tę walkę podejmiemy dla nas i naszych bliskich.
Komitet poszukuje oparcia w szerokich kręgach społecznych, jest otwarty dla wszystkich, którym problemy ludzi chorych i cierpiących nie są obojętne. Każda inicjatywa, chęć współpracy i pomocy są przyjmowane z gorącym uznaniem.

Głęboko wierzymy że wspólnym wysiłkiem możemy pomóc chorym na nowotwory złośliwe, a także przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia polskiego społeczeństwa tymi chorobami.

 

Co czwarty Polak zachoruje na raka !
Co piąty umrze na tę chorobę !!
Statystyki przerażają !!!

 

APEL
Polskiego Komitetu Zwalczania Raka
STOP chorobom nowotworowym !

 • Każdego roku zachorowuje 130.000 Polek i Polaków
 • Dziś potrafimy wyleczyć 30.000
 • Możemy uratować dalsze 40.000 osób

 

Każda złotówka na konto Polskiego Komitetu Zwalczania Raka z dopiskiem
„Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów”
może przyczynić się do uratowania zdrowia i życia
Tobie lub komuś bardzo Ci bliskiemu.

 • Nigdy nie wmawiaj sobie, że Ciebie to nie dotyczy.
 • Może nie dziś. Może nie Ty … Ale Ktoś z bliskich …
 • Pomyśl, jeśli nie o sobie, to o Nich …

 

Zarząd Główny
ul. Złota 7 lok. 20, 00-019 Warszawa
Tel/fax. 0-22 643-90-63
e-mail pkzr@poczta.onet.pl

 

Onkologiczny Telefon Zaufania
tel. 0-22 822-56-94
czynny poniedziałki, wtorki, czwartki
w godzinach 13-16

konto bankowe PKO BP S.A. V O/M Warszawa
51 1020 1055 0000 9102 0015 7594 z dopiskiem ZJAZD

 

Skład Prezydium Zarządu Głównego
Prezes  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wronkowski – Onkolog Warszawa
I Wiceprezes  doc. dr hab. n med. Alicja Dziewulska-Bokiniec – Onkolog  Gdańsk
II Wiceprezes dr med. Edward Krajewski – Chirurg onkolog Toruń
Sekretarz prof. Dr hab. n med. Piotr Knapp – Onkolog Białystok
Skarbnik dr Andrzej Jankowski – Lekarz medycyny Będzin

 

Oddziały PKZR

Na terenie kraju działa 16 Oddziałów:

 • Będzin – tel. 032 363 41 30 
 • Białystok – tel. 085 746 88 06 
 • Bielsko-Biała – tel. 033 816 44 85 
 • Bydgoszcz – tel. 052  343 19 14 (zawieszona działalność) 
 • Cieszyn – tel. 033  520511 18 
 • Gdańsk – tel. 058  345 27 49 
 • Gliwice – tel. 032  278 96 09 
 • Kielce – tel. 041  364 45 01 
 • Kraków – tel. 012  423 10 37 
 • Lublin – tel. 0601 80 48 64 
 • Oświęcim – tel. 033  844 83 58 
 • Przemyśl – tel. 016  678 69 81 
 • Sucha Beskidzka – tel. 033  872 33 21 
 • Szczecin – tel. 091  461 57 81 
 • Toruń – tel. 056  648 16 26 
 • Warszawa – tel. 022  643 90 63

 

www.pkzr.pl