Informacja dla kandydatów do pracy

Informacja dla kandydatów do pracy

1.Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane pozostaje Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113), ul. gen. W. Andersa 38A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000431765, NIP:    542-27-65-590, kapitał zakładowy: 603.000 PLN.

2.Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy w jego siedzibie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem diagnosis@diagnosis.pl lub telefonicznie pod numerem tel. (85) 874 69 28.

3.Jakie dane przetwarzamy?

W związku z prowadzoną rekrutacją Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w  zakresie określonym przepisami prawa (art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy), tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi Administrator może również   przetwarzać inne dane osobowe np. z dokumentów potwierdzających tożsamość.

Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, która została wyrażona wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

4.W jakim celu przetwarzamy dane?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach związanych z realizacją jego prawnie uzasadnionych interesów polegających na możliwości prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na aplikowane przez Państwa stanowisko oraz w wypadku wyrażenia zgody do celów przyszłych rekrutacji.

5.Obowiązek podania danych

Podanie danych określonych w punkcie 3 powyżej – z wyjątkiem danych dodatkowych –  pozostaje obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, np. art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy.  Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości uczestnictwa w prowadzonej rekrutacji, a co za tym idzie niemożność Państwa zatrudnienia. Podanie danych dodatkowych pozostaje całkowicie dobrowolne i wynika z Państwa zgody w tym zakresie.

6.Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisów ustaw szczegółowych, np. Kodeksu pracy.

7.Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:

  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych (w wypadkach określonych w art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (w wypadkach określonych w art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych (w przypadkach określonych w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO).

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie następuje w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę przysługuje Państwu także prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazane uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Spółkę można realizować:

  1. listownie na adres Administratora: DIAGNOSIS S.A., ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok

lub

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres diagnosis@diagnosis.pl.

8.Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia procesu bieżącej rekrutacji, a jeżeli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych w przyszłych rekrutacjach, będą one przechowywane przez 6 miesięcy

9.Komu możemy udostępnić Państwa dane?

Państwa dane osobowe przekazane Administratorowi dla potrzeb prowadzonej rekrutacji w niezbędnym zakresie mogą zostać udostępnione odbiorcom współpracującym z  Administratorem, np. operatorom pocztowym, w przypadku konieczności poinformowania  Państwa o ewentualnym zatrudnieniu.

 10.Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji?

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.