Walidacja kliniczna aparatu UA-767 Plus

Walidacja urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi UA-767 Plus.
 
Blood Pressure Monitoring (Monitorowanie Ciśnienia Krwi). 9(4):225-229, sierpień 2004.
Autorzy: Verdecchia, Paolo a; Angeli, Fabio a; Poeta, Fabrizio a; Reboldi, Gian Paolo c; Borgioni, Claudia a; Pittavini, Loretta b; Porcellati, Carlo
 
Streszczenie 


 
Cele: 
Określenie dokładności monitora do pomiaru ciśnienia krwi UA-774 (UA-767Plus) opracowanego przez firmę A&D.

 
Metody: 
Ocenę urządzenia przeprowadzono zgodnie ze zmodyfikowanym protokołem Brytyjskiego Towarzystwa ds. Nadciśnienia  (BHS) wydanym w 1993. Wybrano osiemdziesiąt pięć osób posiadających cechy wyszczególnione w protokole BHS spośród pacjentów przychodni Oddziału Chorób Sercowo-Naczyniowych Szpitala 'R. Silvestrini’, Perugia, Włochy. Monitor A&D oceniono zgodnie z różnymi etapami protokołu. Pobrano kolejne odczyty do głównego testu walidacyjnego. Wynik sklasyfikowano zgodnie z kryteriami BHS, które są oparte o cztery stopnie dokładności różniące się od standardu rtęci o 5, 10 i 15 mmHg, lub więcej.

Wyniki:
Urządzenie uzyskało ocenę A dla ciśnienia  skurczowego i ocenę A dla ciśnienia rozkurczowego. Średnia różnica ciśnienia krwi (+/-1 SD) pomiędzy badanym urządzeniem a obserwatorami wynosiła -1.01+/-7.14 mmHg dla ciśnienia skurczowego i
 -1.42+/-7.61 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego. Nie stwierdzono systematycznej zmiany w różnicy urządzenie – obserwator w szerokim zakresie wartości ciśnienia krwi.

Wnioski:
Dane te pokazują że urządzenie A&D UA-774 (UA-767Plus) spełnia zalecenia BHS dotyczące dokładności dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

(C) 2004 Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 
Prawa autorskie © 2005, Lippincott Williams & Wilkins.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Wydane przez Lippincott Williams & Wilkins.