Walidacja kliniczna aparatu UA-787

Działanie oscylometrycznego monitora do pomiaru ciśnienia krwi UA-787 zgodnie z protokołem Europejskiego Towarzystwa ds. Nadciśnienia.
 
Blood Pressure Monitoring(Monitorowanie Ciśnienia Krwi). 8(2):91-95, kwiecień 2003.
Autorzy: Longo, Daniele; Toffanin, Gianluca; Garbelotto, Raffaella; Zaetta, Vania; Businaro, Lucio; Palatini, Paolo

Streszczenie

Cel:
Określenie dokładności oscylometrycznego monitora do pomiaru ciśnienia krwi UA-787 opracowanego A&D.

Projekt:
Oceny UA-787 dokonano korzystając z nowego protokołu Europejskiego Towarzystwa ds. Nadciśnienia. Działanie monitora oceniono w odniesieniu do płci, wieku, grubości fałdu skórnego, obwodu ramienia, indeksu masy ciała oraz indeksu elastyczności wielkiej (C1) i małej (C2) tętnicy osób badanych.  

Metody:
Monitor UA-787 został oceniony zgodnie z wymogami Europejskiego Towarzystwa ds. Nadciśnienia, które są oparte o cztery stopnie dokładności różniące się od standardu rtęci o 5, 10 i 15 mmHg, lub więcej. U wszystkich badanych (n=33), indeksy elastyczności wielkiej (C1) i małej (C2) tętnicy zostały zmierzone za pomocą Badawczego Sercowo-Naczyniowego Systemu Profilowania HDI/Pulsewave CR-2000.

Wyniki:
Urządzenie UA-787 przeszło wszystkie trzy fazy protokołu dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Średnia różnica ciśnienia krwi pomiędzy urządzeniem a obserwatorami wynosiła 1.0+/-5.3 mmHg dla ciśnienia skurczowego i 0.7+/-5.3 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego. W analizie jednej zmiennej, rozbieżność pomiędzy urządzeniem a obserwatorami związana była z obwodem przedramienia (P=0.02) dla ciśnienia skurczowego. Dla ciśnienia rozkurczowego stwierdzono tylko istotną zależność pomiędzy częstością akcji serca (P<0.01). jednak W analizie regresji wielu zmiennych żadna zmienna kliniczna nie była niezależną przyczyną rozbieżności urządzenie-obserwator. Działanie urządzenia UA-787 wydawało się szczególnie jednorodne w całym zakresie C1 i C2.

Wnioski:
Dane te pokazują, że urządzenie UA-787 firmy A&D spełnia nowe zalecane poziomy dokładności Europejskiego Towarzystwa ds. Nadciśnienia zarówno dla ciśnienia skurczowego jak i rozkurczowego. Jego działanie jest jednorodne w obrębie podgrup osób badanych z różnymi cechami klinicznymi.

(C) 2003 Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 

Prawa autorskie © 2005, Lippincott Williams & Wilkins. Wszystkie prawa zastrzeżone
Wydane przez Lippincott Williams & Wilkins.