Klauzula informacyjne – kontrahenci

 1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, KRS 0000431765.

2.Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: diagnosis@diagnosis.pl lub pod numerem tel. (85) 732 22 34. Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: inspektor@diagnosis.pl lub na adres pocztowy Administratora.

3.Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w szczególności w następującym zakresie: imiona, nazwiska, nazwy firm, dane adresowe, dane kontaktowe, nr NIP, nr REGON, zajmowane stanowisko/pełniona funkcja oraz inne dane niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ustępie 4.

4.Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w zależności od rodzaju współpracy, w jednym lub kilku spośród wymienionych celów: w celu zawarcia oraz wykonania umowy (w tym kontaktu przy wykonywaniu umowy, wymiany korespondencji, kontroli należytego wykonywania umowy, oraz jej rozliczenia), w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesy, o których wyżej mowa obejmują możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także rozpatrywania reklamacji lub skarg powstałych w związku z prowadzoną współpracą.

5.Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także innych przepisów, np. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetwarzanie określonych danych może wynikać z przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wymogów umownych. Ewentualny brak podania danych w wymaganym zakresie mógłby uniemożliwić nawiązanie oraz prowadzenie współpracy.

6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO), przenoszenia danych (w przypadkach określonych art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO). W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych mogą Państwo realizować kontaktując się z Administratorem na wskazany w ust. 2 adres e-mail, nr telefonu, lub drogą pocztową na adres siedziby Administratora.

7.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których są one przetwarzane. Np. w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia lub realizacji umowy są one przechowywane do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a po upływie tego terminu mogą być one przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających z obowiązujących przepisów, np. podatkowych lub rachunkowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych.

8.Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, np. świadczącym na jego rzecz pomoc prawną, usługi księgowe, pocztowe, IT, płatnicze, agencyjne, itp. Dane w określonym zakresie mogą nadto zostać udostępnione organom i instytucjom, które są uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9.Administrator uzyskał Państwa dane bezpośrednio od Państwa lub w sposób pośredni, od podmiotów, na rzecz lub w imieniu których Państwo działają, m.in. Państwa pracodawców, osób, których pozostają Państwo reprezentantami lub przedstawicielami, czy też innych podmiotów przekazujących Administratorowi Państwa dane w ramach realizowanej współpracy.

10.Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.