Regulamin konkursu pod nazwą „Przetestuj i napisz recenzję ”

§1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Przetestuj i napisz recenzję” (dalej: „Konkurs”) jest firma DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 38A prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP 5422765590 (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: http://diagnosis.pl/.
 4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (dalej ,,Komisja Konkursowa”), składająca się z 2 osób powołanych przez Organizatora. Komisja Konkursowa, zgodnie z § 9 Regulaminu, dokonuje również wyboru uczestników i laureatów Konkursu.

 

§2

UCZESTNICY  KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik”)
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki konkursowe określone Regulaminem.
 4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody.

§3

ZGŁOSZENIE  DO  KONKURSU

 1. Zgłosić się do udziału w Konkursie mogą osoby określone w § 2 pkt 1 z zastrzeżeniem § 2 pkt  2 Regulaminu, poprzez wypełnienie i przesłanie na adres a.goralczuk@diagnosis.pl formularza zgłoszeniowego, na www.diagnosis.pl
 2. Zgłaszać się do udziału w Konkursie można w terminie od dnia 1.10.2021 do dnia 31.12.2021
 3. Spośród nadesłanych zgłoszeń zgodnie z § 9 pkt 1 Regulaminu, Komisja Konkursowa wybierze do udziału w konkursie  15 Uczestników.
 4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do Konkursu drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

 

§4

ZAŁOŻENIA  I  CZAS  TRWANIA  KONKURSU

 1. Konkurs będzie trwał w dniach 1.10-31.12.2021r. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany w pkt 2.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Organizatora www.diagnosis.pl.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu.

 

§5

ZASADY  KONKURSU

 1. Wybranym zgodnie z § 3 pkt 3 Regulaminu Uczestnikom, Organizator prześle pod wskazany przez nich adres, wybrane przez siebie urządzenie ze swojej oferty.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest:

sporządzić recenzję/film/post otrzymanego produktu w nieprzekraczalnym terminie 7dni  od dnia otrzymania produktu,  oraz przesłać na adres e-mail wskazany przez Organizatora, link do materiału.

 

 1. Recenzja o której mowa w pkt 2 powinna  mieć następującą formę:
 • Umieszczenie w biogramie Pani profilu linku do otrzymanego produktu przekierowującego bezpośrednio do diagnosis24.pl na okres 21 dni.
 • Dodanie postu kafelkowego ze produktem  i zdjęciami profilu na kocie Instagram, post przypominający po tygodniu/ 1,5 tygodnia od czasu 1 publikacji.
 • Relację ze zdjęciami w Insta story x 2.
 • Dodanie opinii do produktu w sklepie Diagnosis24.pl.
 1. Każdy z Uczestników uprawniony jest do otrzymania wyłącznie jednego produktu.
 2. Przesłana przez Uczestnika recenzja, w tym zdjęcia wraz z tekstem oraz materiał video, nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa ani dóbr osobistych osób trzecich.

 

§6

PRAWA  AUTORSKIE

 1. Uczestnik oświadcza, że recenzja o której mowa w § 5 pkt 2 i 3 Regulaminu, jest jego autorstwa i jest przejawem jego osobistej twórczości, która to twórczość nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych.
 2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania z nadesłanej recenzji bez ograniczenia czasu i terytorium na następujących polach eksploatacji:
 • wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie również w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów recenzji;
 • publikowanie całości lub fragmentów recenzji zarówno w materiałach promocyjnych związanych, jak i nie związanych z Konkursem.
 1. Z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej, o której mowa w pkt 2, przeniesienia praw do recenzji oraz za rozpowszechnianie recenzji oraz za inne przypadki publicznego udostępniania recenzji w całości lub części, w tym za udostępnianie poszczególnych jej elementów Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie inne niż ekspektatywa otrzymania nagrody.
 2. Uczestnik gwarantuje, iż żadna osoba trzecia nie będzie dochodziła roszczeń dotyczących praw autorskich określonych w niniejszym paragrafie.

 

§7

NAGRODY

 1. Dla Laureatów Konkursu (dalej: Laureat) przewidzianych jest łącznie 3 nagrody w postaci: zestawu kosmetyków marki Novaclear.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Jeden Laureat może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę wskazaną w pkt 1.
 4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity Dz.U. z 201012 r. nr 51, poz. 307 ze zm.poz. 361). W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają, by od przekazywanego świadczenia uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych, Organizator, przekazywał będzie nagrodę rzeczowo – pieniężną, składająca się z części rzeczowej w skład której będzie wchodziła jedna z nagród rzeczowych oraz z części pieniężnej, której wysokość będzie ustalona według następującego wzoru [(wartość części rzeczowej *10/9) – wartość części rzeczowej]. Część pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi, lecz zostanie ona przekazana właściwemu organowi podatkowemu, jako zryczałtowany podatek, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora przystępując do Konkursu.
 6. W przypadku nieodebrania przez Laureatów nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureatów, Laureat traci prawo do nagrody.

 

§8

LAUREACI  I  PRZYZNAWANIE  NAGRÓD

 1. Laureaci w liczbie 3, zostaną wyłonieni, po zakończeniu czasu trwania Konkursu  przez Komisję Konkursową w drodze wyboru spośród Uczestników, którzy wypełnią określone w § 5 Regulaminu warunki konkursowe.
 2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 3. Nagrody określone w § 7 pkt 1 Regulaminu zostaną wysłane do poszczególnych Laureatów pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora, pod adres wskazany przez Laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Laureata o przyznaniu mu nagrody i podania przez niego danych niezbędnych do wysłania przesyłki.
 4. Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§9

KOMISJA  KONKURSOWA

 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru Uczestników oceniając oryginalność i kreatywność profili prowadzonych przez osoby zgłaszające się do udziału w Konkursie.
 2. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów, oceniając według swej subiektywnej oceny oryginalność, innowacyjność oraz walory artystyczne przesłanych recenzji.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 

§10

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres wnoszącego reklamację oraz  dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.
 4. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji  niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  UCZESTNIKA KONKURSU

W przypadku niesporządzenia recenzji w terminie wskazanym w § 5 pkt 2 Regulaminu, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kary finansowej w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej przesłanych Uczestnikowi produktów  oraz kosztów ich dostarczenia.

 

§12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze siły wyższej;
 • przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu niezależnych od Organizatora, w szczególności związanych z działaniem dostawców usług internetowych

 

§13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Spełniając obowiązek Administratora, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Organizator.
 2. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących Państwu praw dostępna jest pod adresem: www.diagnosis.pl/rodo

 

§14

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z pózn. zm.).
 2. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy o którym mowa w § 4 pkt 1 Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i poddaje się jego postanowieniom.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie na stronie internetowej Organizatora www.diagnosis.pl.